Press ESC to close

แบตเตอรี่หัวเว่ย

1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2563 เปลี่ยนค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้ ราคาเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ราคาค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ปี 2020 ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 256…

ราคาค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ทางแฟนเพจ Huawei Mobile มีกิจกรรมเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562