ได้รับสิทธิเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ 1000 บาท รวม 9000 บาท ยอดสะสมสามารถใช้จ่ายได้ตลอดโคงการ