Press ESC to close

ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกระทรวงการคลัง

#สรุปให้ ตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

ตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”  สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พ…

#สรุปให้ ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ แจ้งขอทบทวนสิทธิเราชนะ (ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกระทรวงการคลัง)

สรุปให้ ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ แจ้งขอทบทวนสิทธิเราชนะ (ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกระทรวงการคลัง) กระทรวงการคลังจะเปิดช่องทางให้ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม…