CA001

[ปัญหา] ขออภัยค่ะ ระบบไม่รองรับแอป ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานได้ค่ะ [CA001]

[ปัญหาแอปเป๋าตัง] ขออภัยค่ะ ระบบไม่รองรับแอป ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานได้ค่ะ [CA001]

[ปัญหา] แอปเป๋าตัง เด้งข้อความว่า ขออภัยค่ะ ไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อ 02-111-1111

เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก แนะนำให้เข้าระบบ และทำรายการใหม่อีกครั้ง