g-wallet เป๋าตัง

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

วิธีโอนหรือถอนเงินกระเป๋า g-wallet เป๋าตัง ไปยังบัญชีตัวเองหรือบัญชีคนอื่น