Press ESC to close

Huawei

1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2563 เปลี่ยนค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้ ราคาเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ราคาค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ปี 2020 ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท BATTERY Replacement Event 2020 เปลี่ยนแบตเตอรี่ของแท้ในราคาเพียง…

ราคาค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ทางแฟนเพจ Huawei Mobile มีกิจกรรมเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562