Press ESC to close

Mobile Unit

6 มีนาคม 2563 จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit)

จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาจำหน่ายเริ่มประมาณ 11.00 น. – 17.00 น. ส…

รายชื่อร้านธงฟ้าขายหน้ากากอนามัย 1198 ร้านจุดจําหน่ายหน้ากากอนามัย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรายชื่อร้านธงฟ้าขายหน้ากาก จำนวน 1198 ร้านค้า ที่โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน รายชื่อร้านธงฟ้าขายหน้ากากอนามัย ที่ขายหน้าก…