Press ESC to close

PromptPay Sponsor Bank

‘ShopeePay’ จับมือ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ เพิ่มช่องทางเลือกการชำระเงิน เปิดบริการใหม่ ‘PromptPay Sponsor Bank’ (สแกนพร้อมเพย์)

‘ShopeePay’ จับมือ ‘ธนาคารกรุงเทพ’ เพิ่มช่องทางเลือกการชำระเงิน เปิดบริการใหม่ ‘PromptPay Sponsor Bank’ (สแกนพร้อมเพย์) ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) ผู้ใ…