Press ESC to close

studentloan

5 มาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ลดเบี้ยปรับ-เพิ่มค่าครองชีพ

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่กู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ล่าสุด กยศ. ออกมาตรการลดเบี้ยปรับร้อยละ 75-80 / พักหนี้ 1 ปี/ เพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับอีกเดือนละ 600 บาท