Press ESC to close

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

[ใครลงทะเบียนได้] รับเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน

ใครลงทะเบียนได้ ? รับเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน เหตุสุดวิสัย

[6 ขั้นตอนลงทะเบียน] ไม่ต้องออกจากบ้าน ลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

[6 ขั้นตอนลงทะเบียน] ไม่ต้องออกจากบ้าน ลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

เตือน ระวัง! เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไม่ทิ้งกัน.com

เตือน ระวัง! เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไม่ทิ้งกัน.com FB ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งข่าวเตือน เว็บไซต์ปลอม 44 เว็บ จดชื่อคล้ายกับ เราไ…

มาตรการเยียวยา 5000 บาท www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ บัญชีที่มีอยู่แล้วของทุกธนาคารใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดใหม่

[สรุป] วิธีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com เงินเยียวยาโควิด 5000 บาท ใครได้บ้าง? ทำยังไง? ได้เมื่อไหร่?

เงิน 5000 บาท 3 เดือน ใครได้บ้าง ? 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านออนไลน์ ไม่ต้องไปที่ธนาคาร

[วิธีลงทะเบียน] ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) สำนักงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น