Www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33

สรุปให้! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 ว่างงาน เหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน

ใครลงทะเบียนได้ ? รับเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน เหตุสุดวิสัย

[วิธีลงทะเบียน] ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits) สำนักงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น