แนะนำกลุ่มหาแนวข้อเก่า หาที่เรียน หาที่ติวสอบ หาหนังสืออ่านสอบ หรือหาเพื่อนสอบ กพ65 (สอบ และ paper pencil)

สอบอะไรบ้าง ?

 • ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
   • 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
   • 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
   • 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
  • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
   • เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
   • ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวช.​ , ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบ

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 • วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ระดับปริญญาโท

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบ

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
 • วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

กรณีซื้อหนังสือ จ่ายติวสอบ หรือค่าเรียน เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง ก่อนโอนเงิน!
อย่าลืม!! เก็บหลักฐานทุกอย่างในการพูดคุยและโอนเงิน


ข้อมูลวันสอบ ตรวจสอบรายชื่อ กพ65 สอบ e-Exam

วันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ()

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

 • กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
 • หาคำว่า “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ”
 • ใส่เลขบัตรประชาชน > กดค้นหา

ศูนย์สอบ กพ65 e-Exam

 • ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหานคร
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันที่สอบ กพ65 e-Exam

 • รอบสอบที่ 1 สอบวันเสาร์ 2 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 2 สอบวันอาทิตย์ 3 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 3 สอบวันจันทร์ 4 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 4 สอบวันอังคาร 5 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 5 สอบวันพุธ 6 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 6 สอบวันเสาร์ 23 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 7 สอบวันอาทิตย์ 24 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 8 สอบวันจันทร์ 25 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 9 สอบวันอังคาร 26 ก.ค. 2565
 • รอบสอบที่ 10 สอบวันพุธ 27 ก.ค. 2565
  • ประกาศรายชื่อสอบผ่าน 31 สิงหาคม 2565
  • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลวันสอบ ตรวจสอบรายชื่อ กพ65 สอบ paper pencil

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท) กพ65 paper pencil

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

 • กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท)
 • หาคำว่า “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ”
 • ใส่เลขบัตรประชาชน > กดค้นหา

> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/