ทดสอบประเมินความเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข covid19.ddc.moph.go.th

[วิธีใช้] แบบทดสอบประเมินความเสี่ยง กรมควบคุมโรค covid19.ddc.moph.go.th
http://covid19.ddc.moph.go.th

ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 () มีทั้งหมด 8 ข้อ

[วิธีใช้] แบบทดสอบประเมินความเสี่ยง กรมควบคุมโรค covid19.ddc.moph.go.th

หลังจากทำผลการประเมิน จะอธิบายรายละเอียด

  • ระดับความเสี่ยง
  • คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
  • คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง
[วิธีใช้] แบบทดสอบประเมินความเสี่ยง กรมควบคุมโรค covid19.ddc.moph.go.th

เข้าไปทำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://covid19.ddc.moph.go.th/


Related Posts