เราเป็นประกันตนเองมาตราอะไร ? มาตรา 33 , มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ของ

(ทำงานประจำ)

 • ลูกจ้าง-พนักงานบริษัท ที่ทำงานประจำกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
 • หักเงินเดือนของเรา 5% ทุกเดือน
 • ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณี

(เคยทำงานประจำ)

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
 • ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน  
 • ทำเรื่องส่งเงินเอง เดือนละ 432 บาทต่อเดือน
 • เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)
 • ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ไม่ได้ทำงานประจำ)

 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน เช่น อาชีพอิสระ , แรงงานนอกระบบ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 อาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ (สมัครเองและส่งเงินเอง)

สมัครผ่านผ่าน , อินเตอร์เน็ต www.sso.go.th/section40_regist หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส อีเลฟเว่น ()

สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง  5  กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 40 อาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ (สมัครเองและส่งเงินเอง)

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีตาย
 • กรณีชราภาพ
 • กรณีสงเคราะห์บุตร

ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 เอง มี 3 ทางเลือก และต้องจ่ายทุกเดือน

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
  • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง  3  กรณี  คือ  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
  • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง  4  กรณี  คือ  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
  • สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง  5  กรณี  คือ  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการเทศโกโลตัส , ธนาคาร , ธนาคารกรุงศรี , เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ธนาคาร ธกส. , , Cen pay และตู้บุญเติม หรือหักผ่านบัญชีธนาคาร

รายละเอียด https://www.sso.go.th

สรุปกองทุนประกันสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีผู้ประกันตน 3 ประเภท

 • ลูกจ้าง-พนักงานบริษัท ที่ทำงานประจำกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน (มาตรา 33) ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี
 • เคยเป็นทำงานประจำ แต่ลาออก (มาตรา 39) ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี
 • ไม่เคยทำงานประจำ อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) ได้รับความคุ้มครอง 3 , 4 หรือ 5

อ่านเพิ่มเติมผู้ประกันตน , มาตรา 39 หรือมาตรา 40