สรุปให้! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 เหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน

สรุปให้! จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 ว่างงาน เหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงานไม่เกิน 90 วัน

จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ม.33 เหตุสุดวิสัย

ใครลงทะเบียนได้ ?

  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
  • ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นขอใช้สิทธิ 2 ช่องทาง

1. ผู้ ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี online (e-form for SSO benefits) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

2. ยื่นด้วยวิธีปกติ โดยดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th และพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ตอบรับ/โทรสาร/อีเมล/ ตามที่สำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่กำหนด (https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf)

จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน

ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุ-19 ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือจะติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้

ที่มา https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/

Related Posts