ยาก เข้าสมัครงานที่เวบได้ภาครัฐและภาคเอกชน ของ

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง

[แนะนำ] เรียนจบใหม่ หางานยาก เข้าสมัครงานที่เวบจ้างงานเด็กจบใหม่ได้ภาครัฐและภาคเอกชน

ช่องทางสมัครงาน จ้างงานเด็กจบใหม่.com

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ กรมการจัดหางาน

คุณสมบัติในสมัครงาน

1. มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบ ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทํางานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กําลังศึกษา
2. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563

เงื่อนไข

1. ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้างจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบที่กรมการจัดหางานได้จัดเตรียมไว้ให้
2. ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ยอมรับค่าจ้างตามระดับการศึกษา

– ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าจ้างไม่ต่ำากว่าเดือนละ 9,400 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,690 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)

ข้อมูลการติดต่อ กรมการจัดหางาน

โทรศัพท์0-2247-9423, 0-2248-4743
สายด่วน1506 กด 2 และ 1694 ศูนย์มิตรไมตรี

ที่มา https://www.facebook.com/ThailandMOL/