คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) กับช้อปดีมีคืน เลือกรับสิทธิอะไรดี ?

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) กับช้อปดีมีคืน เลือกรับสิทธิอะไรดี ?

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มี จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง)

รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการคนละครึ่ง

เริ่มลงทะเบียน 16 ตุลาคม 2563 ประชาชน สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– ต้องไม่ได้ถือบัตร
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563
– จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
– ต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านพลิเคชั่น “
– แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
– ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ
– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเวปไซต์ได้ ระบบจะล็อคให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

โครงการช้อปดีมีคืน

รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ จากร้านที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563

ช้อปดีมีคืน เงื่อนไขและซื้ออะไรได้บ้าง ?

ซื้อสินค้า หรือบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท จากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สามารถซื้อหนังสือ รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-book) และค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าที่ซื้อไม่ได้กับโครงการช้อปดีมีคืน
– ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
– ค่ายาสูบ
– ค่าเติมน้ำมัน ที่ใช้เติมยานพาหนะ (รถ , เรือ)
– ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรูปแบบเล่ม รวมถึงค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารอยู่ในรูปแบบออน
– ค่าบริการจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
– ค่าที่พักในโรงแรม


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ G-Wallet : iPhone | Android

ที่มา https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/ , https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/